درمانهاى روانشناسى گروهى براى آنانى است كه تا حدودى داراى مشتركاتى در نوع مشكل هستند. براى تشخيص از تست و مصاحبه استفاده مى شود. اين نوع درمان داراى تاثير ويژه اى است و فرد از حمايت و صميميت گروه نيز بهره مند مى شود. لطفا تلگرام مرا براى اعلام درمانهاى گروهى چك كنيد.

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.