درمانهاى روانشناسى و مشاوره به صورت فردى شامل موارد زير است:

 

• تشخيص اختلات روانى و شخصيتى به وسيله مصاحبه تشخيصى و تستهاى روانشناسى

• افسردگی

• اضطراب

• ترس

• وسواس عملی و فكری

• مشكلات ارتباطی

• اختلالات مربوط بِه خوردن

• مشكلات روانی- بدنی

• مشكلات خواب،

• اختلالات خلقی

• بحران سوگواری

• مشكلات جنسی

• بيماريهاى جسمانى كه موجب مشكل روانی شده اند، مانند، سرطان، ديابت، بيماريهاى قلبی ، نقائص جسمانی و هر مورد جسمی ديگر

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.