درمانهاى روانشناسى و مشاوره به صورت فردى شامل موارد زير است

 •  تشخيص اختلات روانى و شخصيتى به وسيله مصاحبه تشخيصى و تستهاى روانشناسى
 • افسردگی
 • اضطراب
 • ترس
 • وسواس عملی و فكری
 • مشكلات ارتباطی
 • اختلالات مربوط بِه خوردن
 • مشكلات روانی- بدنی
 • مشكلات خواب،
 • اختلالات خلقی
 • بحران سوگواری
 • مشكلات جنسی
 • بيماريهاى جسمانى كه موجب مشكل روانی شده اند، مانند، سرطان، ديابت، بيماريهاى قلبی ، نقائص جسمانی و هر مورد جسمی ديگر
 • اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.