درمانهاى روانشناسى و مشاوره بِه صورت خانوادگى شامل موارد زير است:

  • مشكلات ارتباطى پدر ومادر
  • مشكلات ارتباطى فرزندان با يكديگر
  • مشكلات ارتباطى والدين و فرزندان
  • مشاوره ويژه والدين در نحوه رفتار با كودكان و نوجوانان براى پيشگيرى از آسيب هاى روانى و شخصيتى در سنين مختلف 
  • بررسى ويژگيهاى روانى، عاطفى، اجتماعى، شخصيتى و جنسى در تك تك اعضاى خانواده بر مبناى تمركز بر نوع مشكل و درمان هر يك از اعضاى خانواده

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.