دکتر مریم رجوعی

تحصيلات آكادميك  را در رشته روانشناسی بالينی در دانشگاه تهران آغاز كردم و فوق ليسانس روانشناسی مشاوره را بعد از دفاع از تز،  با موضوع  ” اثر درمان های شناختی-درمانی بر مشكلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روشIVF-ET ”  از ايران دريافت كردم. پس از مهاجرت، دكترای علوم روان درمانی را از دانشگاه زيگموند فرويد وين با موضوع تز، ” مشكلات روانی مهاجران و پناهندگان در وين ” بِه پايان رساندم. بِه زبانهای فارسی، تركی، انگليسی و آلمانی آشنايی دارم.