درباره من

تحصيلات آكادميك  را در رشته روانشناسی بالينی در دانشگاه تهران آغاز كردم و فوق ليسانس روانشناسی مشاوره را بعد از دفاع  از تز،  با موضوع  ” اثر درمانهای شناختی-درمانی بر مشكلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روشIVF-ET ”  از ايران دريافت كردم. پس از مهاجرت، دكترای علوم روان درمانی را از دانشگاه زيگموند فرويد وين با موضوع تز، ” مشكلات روانی مهاجران و پناهندگان در وين ” بِه پايان رساندم. بِه زبانهای فارسی، تركی، انگليسی و آلمانی آشنايی دارم.

مدير اجرايی مجله پژوهشهای روانشناختی بِه مدت ده سال بودم و با پروفسور دكتر رضا زمانی سردبير مجله و روانشناس برتر جهان ( ٢٠١٩) همكاری داشتم. فعاليت‌های علمی من در ايران شامل تدريس و انجام برخی پروژه‌های تحقيقاتی و نيز همزمان ٦ سال روان درمانگری و مشاوره در بخش زنان و نازايی بيمارستان آبان تهران بود.

در ٢٠٠١ بِه اتريش مهاجرت كردم. پس از ارزيابی و تاييد مدارك در دانشگاه وين، مدرك روانشناسی بالينی و سلامت را از  GKPP دريافت كردم. سپس به تحصيل دكتری در رشته علوم روان درمانی در دانشگاه فرويد وين پرداختم و با مدارك رسمی از وزارت بهداشت و درمان اتريش با عنوان روانشناس بالينی وسلامت به درمانهای روانشناسی و مشاوره  بِه صورت فردی، زوجها، خانوادگی و گروهی اشتغال دارم.