تحصيلات آكادميك  را در رشته روانشناسی بالينی در دانشگاه تهران آغاز كردم و فوق ليسانس روانشناسی مشاوره را بعد از دفاع  از تز،  با موضوع  ” اثر درمانهای شناختی-درمانی بر مشكلات روانی زنان نابارور تحت درمان با روشIVF-ET ”  از ايران دريافت كردم.

پس از مهاجرت، دكترای علوم روان درمانی را از دانشگاه زيگموند فرويد وين با موضوع تز، ” مشكلات روانی مهاجران و پناهندگان در وين ” به پايان رساندم. به زبانهای فارسی، تركی، انگليسی و آلمانی آشنايی دارم.

مدير اجرايی مجله پژوهشهای روانشناختی به مدت ده سال بودم و با پروفسور دكتر رضا زمانی سردبير مجله و روانشناس برتر جهان ( ٢٠١٩) همكاری داشتم. فعاليت‌های علمی من در ايران شامل تدريس و انجام برخی پروژه‌های تحقيقاتی و نيز همزمان ٦ سال روان درمانگری و مشاوره در بخش زنان و نازايی بيمارستان آبان تهران بود.

در 2001 به اتریش مهاجرت کردم. پس از ارزیابی و تایید مدارک در دانشگاه وین، مدرک روانشناسی بالینی و سلامت را از GKPP دریافت کرده و به تحصیل دکتری در رشته علوم روان درمانی در دانشگاه فروید پرداختم و با مدارک رسمی از وزارت بهداشت و درمان اتریش با عنوان روانشناس بالینی و سلامت به درمان های روانشناسی و مشاوره به صورت فردی، زوج ها، خانوادگی و گروهی اشتغال دارم.