درمان و مشاوره خانوادگى

Diagnostic through Tests and Interviews

 

  • Relationship Problems between:
  • • مشكلات ارتباطى پدر وماد
  • • مشكلات ارتباطى فرزندان با يكديگر
  • • مشكلات ارتباطى والدين و فرزندان
  • • مشاوره ء ويژه ء والدين در نحوه ء رفتار با كودكان و نوجوانان براى پيشگيرى از آسيب هاى روانى و شخصيتى در سنين مختلف
  • • بررسى ويژگيهاى روانى، عاطفى، اجتماعى، شخصيتى و جنسى در تك تك اعضاى خانواده بر مبناى تمركز بر نوع مشكل و درمان هر يك از اعضاى خانواده

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.