درمان و مشاوره فردى

Diagnostic through Tests and Interviews

 

 • • افسردگی
 • • اضطراب
 • • ترس
 • • وسواس عملی و فكری
 • • اختلالات مربوط بِه خوردن
 • • مشكلات روانی- بدنی
 • • مشكلات خواب،
 • • اختلالات خلقی
 • • بحران سوگواری
 • • مشكلات ارتباطى
 • • مشكلات جنسى
 • • بيماريهاى جسمانى كه موجب مشكل روانی شده اند، مانند، سرطان، ديابت، بيماريهاى قلبی ، نقائص جسمانی و هر مورد جسمی ديگر

 

اگر سئوالى داريد با كمال ميل پاسخگو هستم، لطفا تماس بگيريد.